SEDLIACKA DUBOVÁ ZÍSKALA OCENENIE (Sedliacka Dubová)